Apurahat

Majaoja-säätiön vuoden 2017 apurahat Lapin maakunnan kulttuurille ja saamelaiskulttuurille

Majaoja-säätiön apurahojen haku on päättynyt. Mikäli et ole saanut vahvistusviestiä lähetettyäsi sähköisen apuarahahakemuksen verkkolomakkeella, otathan yhteyttä sähköpostitse.

Vuoden 2017 apurahat kohdennetaan tukemaan Lapin maakunnan kulttuuria. (Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki ja Ylitornio)

Apurahaa voivat hakea Lapin maakunnassa asuvat ja työskentelevät henkilöt ja työryhmät sekä muualla Suomessa asuvat saamelaistaustaiset henkilöt ja työryhmät. Apurahaa voi hakea taiteelliseen työskentelyyn kuvataiteen, kirjallisuuden, musiikin, teatteri- ja tanssitaiteen sekä kulttuuri- ja kansanperinteen alalla. Lisäksi apurahaa voi hakea taidetapahtumien järjestämiseen, opintomatkoihin ja kulttuuritapahtumiin osallistumiseen.

Jaettava apuraha on 250.000 euroa. Suurin yksittäinen jaettava apuraha on 10.000 euroa.

Apurahahakemukset on kirjoitettava suomenkielellä. Pohjoissaamen-, inarinsaamen- ja kolttasaamenkieliset apurahailmoitukset löytyvät säätiön kotisivuilta.

Apurahat ovat haettavissa 25.2.-28.4.2017. Sähköinen apurahahakemuslomake löytyy osoitteesta www.majaoja-saatio.fi kohdasta Apurahat. Hakemukseen mahdollisesti tulevat liitetiedot lähetetään postitse osoitteeseen Majaoja-säätiö, PL 249, 33101 Tampere. Sähköisen hakemuksen tulee olla perillä 28.4.2017 ja viimeinen hyväksytty postileima on 28.4.2017. Apurahojen saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 30.9.2017 mennessä. Apurahojen saajien on annettava säätiölle selvitys saamiensa apurahojen käytöstä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tiedustelut: asiamies Ritva Tiainen ritva.tiainen(a)pp4.inet.fi.

MAJAOJA-SIÄTTUS IŠERUUĐAH LAAPI EENNÂMKODE KULTTUURÂN

Majaoja-siäđus almoot uuccâmnáál ive 2017 išeruuđâid.

Ive 2017 išeruuđah čuosâttuvvojeh tuárjuđ Laapi eennâmkode kulttuur. (Iänudâh, Aanaar, Kiemâ, Kiemâjävri, Kiemâeennâm, Kittâl, Kolari, Muonio, Pelkosnjargâ, Pello, Posio, Ranua, Ruávinjargâ, Salla, Suovâkuoškâ, Simo, Suáđigil, Tervola, Tuárnus, Ucjuuhâ já Paje-Tuárnus)

Išeruuđâ pyehtih uuccâđ Laapi eennâmkoddeest ässee já pargee ulmuuh já pargojuávhuh sehe eres kuávlust Suomâst ässee ulmuuh já pargojuávhuh, kiäin lii sämmilâš tuávváš. Išeruuđâ puáhtá uuccâđ taiđâlii porgâmân kovetaiđuu, kirjálâšvuođâ, muusik, teatter- já tanssâtaiđuu sehe kulttuur- já aalmugärbivyevi syergist. Lasseen išeruuđâ puáhtá uuccâđ taaiđâtábáhtusâi orniimân, uáppumaađhij várás já kulttuurtábáhtussáid uásálistmân.

Išeruttâ, mii lii jyehimnáál, lii 250.000 eurod. Stuárráámus ovtâskâs išeruttâ, mii lii jyehimnáál, lii  10.000 eurod.

Išeruttâucâmušâid kalga čäälliđ suomâkielân. Tavesämi-, anarâš- já nuorttâlâškielâliih išeruttâalmottâsah láá siättus päikkisiijđoin.

Išeruuđah láá uuccâmnáál 25.2.-28.4.2017. Šleđgâlâš išeruttâucâmušluámáttâh lii čujottâsâst www.majaoja-saatio.fi saajeest Apurahat. Ucâmušân máhđulávt puátteeh lahtostiäđuh vuolgâttuvvojeh poostâ peht čujottâsân Majaoja-säätiö, PL 249, 33101 Tampere. Šleđgâlâš ucâmuš kalga leđe vuástáväldest 28.4.2017 já majemuš tuhhiittum postâstemppâl lii 28.4.2017. Sijjân, kiäh láá finnim išeruuđâid, almotteh persovnlávt 30.9.2017 räi. Išeruuđâ finnim ulmuuh kalgeh adeliđ siättusân čielgiittâs sii finnim išeruuđâi kiävtust ive 2018 loopâ räi.

Tiäđustâlmeh: äššialmai Ritva Tiainen ritva.tiainen(a)pp4.inet.fi.

MAJAOJA-VUOĐĐUDUSA VEAHKKERUĐAT LAPPI EANANGOTTI KULTUVRAI

Majaoja-vuođđudus almmuha ohcanláhkai jagi 2017 veahkkeruđaid.

Jagi 2017 veahkkeruđat čuozihuvvojit doarjut Lappi eanangotti kultuvrra. (Eanodat, Anár, Giepma, Giemajávri, Keminmaa, Gihttel, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Roavvenjárga, Salla, Suovvaguoika, Simo, Soađegilli, Tervola, Duortnus, Ohcejohka ja Ylitornio)

Veahkkeruđa sáhttet ohcat Lappi eanangottis ássi ja bargi olbmot ja bargojoavkkut ja maiddái eará guovlluin Suomas ássi sámeduogáš olbmot ja bargojoavkkut. Veahkkeruđa sáhttá ohcat dáiddalaš bargamii govvadáidaga, girjjálašvuođa, musihka, teáhter- ja dánsundáidaga ja maiddái kultur- ja álbmotárbbi suorggis. Lassin veahkkeruđa sáhttá ohcat dáiddadáhpáhusaid ordnemii, oahppomátkkiide ja kulturdáhpáhusaide oassálastimii.

Veahkkeruhta lea juohkinláhkai 250.000 euro. Stuorámus ovttaskas veahkkeruhta, mii juhkko, lea 10.000 euro.

Veahkkeruhtaohcamušaid galgá čállit suomagillii. Davvisámegielat, anárašgielat ja nuortalašgielat veahkkeruhtaalmmuhusat gávdnojit vuođđudusa ruoktosiidduin.

Veahkkeruđat leat ohcanláhkai 25.2.-28.4.2017. Elektrovnnalaš veahkkeruhtaohcanskovvi gávdno čujuhusas www.majaoja-saatio.fi čuoggás Apurahat. Mielddusdieđut, mat vejolaččat bohtet ohcamuššii, sáddejuvvojit poastta fárus čujuhussii Majaoja-säätiö, PL 249, 33101 Tampere. Elektrovnnalaš ohcamuš galgá joavdat 28.4.2017 ja maŋimuš dohkkehuvvon poastasteamppal lea 28.4.2017. Veahkkeruđaid oažžuide almmuhuvvo persovnnalaččat 30.9.2017 rádjai. Veahkkeruđaid oažžut galget addit vuođđudussii čilgehusa ožžojuvvon veahkkeruđaid geavaheamis jagi 2018 loahpa rádjai.

Dihtoštallamat: áššeolmmoš Ritva Tiainen ritva.tiainen(a)pp4.inet.fi.

MAJAOJA-FOOND VEÄʹǨǨTIEʹǦǦ LAPPI MÄDDKÅÅʹDD KULTTUUʹRE

Majaoja-fondd iʹlmmat ooccâmnalla eeʹjj 2017 veäʹǩǩtieʹǧǧid.

Eeʹjj 2017 veäʹǩǩtieʹǧǧ lij Lappi mäddkååʹdd kulttuur tuärjjeem diõtt. (Enontekiö, Aanar, Ǩeeʹmm, Ǩeeʹmmjäuʹrr, Ǩeeʹmmjânnam, Kihttel, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ruäʹvnjargg, Salla, Savukoski, Simo, Suäʹđjel, Tervola, Tornio, Uccjokk da Ylitornio)

Veäʹǩǩtieʹǧǧ vuäiʹtte ooccâd Lappi mäddkååʹddest jeälsteei da tuejjeei oummu da tuâjj-joouk di jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest jeälsteei oummu da tuâjj-joouk, koin lij sääʹmtuâǥǥaž. Veäʹǩǩtieʹǧǧ vuäitt ooccâd čeäppõstuõjju karttčeäppõõzz, ǩeerjlažvuõđ, musiikk, teaʹtter- da tanssčeäppõõzz di kulttuur- da meerääʹrb sueʹrjest. Lââʹssen veäʹǩǩtieʹǧǧ vuäitt ooccâd čeäppõs-šõddmõõžži riâššma, mättmaaʹtǩi vääras da kulttuuršõddmõõžžid vuässõõttma.

Jueʹǩǩemnalla lij 250.000 eeuʹr veäʹǩǩteäʹǧǧ. Šuurmõs õhttân juõkkum veäʹǩǩteäʹǧǧ lij 10.000 euʹrred.

Veäʹǩǩteäʹǧǧooccmõõžžid šâdd ǩeeʹrjted lääʹddǩiõʹlle. Tâʹvvsääʹm-, aanarsääʹm- da nuõrttsääʹmǩiõllsaž veäʹǩǩteäʹǧǧiʹlmmtõõzz käunnʼje foond neʹttseeidain.

Veäʹǩǩtieʹǧǧ lie ooccâmnalla 25.2.-28.4.2017. Liâđǥlaž veäʹǩǩtieʹǧǧooccâmlomakk käunnai addrõõzzâst www.majaoja-saatio.fi pääiʹǩest Veäʹǩǩtieʹǧǧ. Ooccmõʹšše vueiʹtlvânji pueʹtti mieʹlddõsteâđaid vuõltteet pååʹšt mieʹldd addrõʹsse Majaoja-säätiö, PL 249, 33101 Tampere. Liâđǥlaž ooccmõõžž âlgg leeʹd kuåsttuum 28.4.2017 da mââimõs primmum pååʹštleiʹmm lij 28.4.2017. Veäʹǩǩtieʹǧǧi vuäǯǯjid iʹlmmtet jiõccses 30.9.2017 mõõneeʹst. Veäʹǩǩtieʹǧǧi vuäǯǯji šâdd uʹvdded foʹndde čiõlǥtõõzz vuäǯǯmes veäʹǩǩtieʹǧǧi ââʹnnmest eeʹjj 2018 loopp räjja mõõneeʹst.

Teâđstõõllmõõžž: äʹššooumaž Ritva Tiainen ritva.tiainen(a)pp4.inet.fi.

Majaoja-säätiön apurahat vuonna 2016 valokuvataiteelle

Vuonna 2016 apurahat kohdennettiin valokuvataiteeseen. Apurahojen hakijoina olivat Pirkanmaan alueella asuvat, työskentelevät tai opiskelevat valokuvauksen ammattilaiset ja harrastajat. Apurahoja voi hakea taiteelliseen työskentelyyn, näyttelyiden kustannuksiin, työvälineiden hankintaan, opintomatkoihin sekä jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Jaettavien apurahojen yhteissumma oli 70.000 euroa. Apurahansaajien joukosta valitaan muutamia taiteilijoita, joiden teoksista järjestetään näyttely valokuvagalleria Nykyajassa joulukuussa 2017. Näyttelyn teemana on Suomi 100 vuotta – Pirkanmaa ennen ja nyt.

Vuoden 2016 apurahan saajat:

Marja Pirilä 8.000€
Petri Nuutinen 8.000€
Juha Suonpää 8.000€
Merja Tanhua 5.000€
Helinä Hukkataival 5.000€
Tuomas Koskialho 5.000€
Susanna Myllylä 5.000€
Jyrki Pitkänen 5.000€
Jyrki Nisonen 4.000€
Niina Rautiainen 4.000€
Pauliina Leikas 2.000€
Jari Arffman 2.000€
Eijaa Heikkinen 2.000€
Laura Talvitie 1.500€
Maikki Kantola 1.500€
Nikke Sillanpää 1.000€
Sylvester Kivelä 1.000€
Jussi-Pekka Arkkola 1.000€
Riitta Järvelä 1.000€