MAJAOJA-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

Säännöt rekisteröity 29.12.2000


Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Majaoja-säätiö ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki


Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaista kulttuuria


Toiminta

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Etusijan saavat näyttämötaiteen ja musiikkitapahtumien tukeminen, taideteosten hankkiminen ja konservointi ja kirjallisuuden edistäminen.

Näyttämötaiteen tukeminen voi tapahtua ensisijaisesti järjestämällä näytelmäkirjoituskilpailu.


Pääoma

Säätiön peruspääoma on säätiötä perustettaessa luovutetut kymmenen miljoonaa (10.000.000) markkaa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuutta muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.

Säätiön varoista jaetaan vuosittain rahaston pääoman tuotto ja enintään 1/10 rahaston pääomasta.

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.


Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluu viideksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut viisi (5) jäsentä.

Säätäjä Eeva-Maija Nummela on hallituksen pysyvä jäsen. Säätäjän jäsenyys hallituksessa on elinaikainen, mikäli säätäjä itse ei luovu hallituksen jäsenyydestä tai tule oikeustoimikelvottomaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta säätiön käytännöllisiä asioita hoitamaan asiamiehen, joka samalla toimii säätiön rahastonhoitajana. Asiamiehelle maksettavasta palkkiosta päättää hallitus.


Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai asiamiehen kutsusta.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.


Nimen kirjoitus

Säätiön nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja asiamies, kaksi yhdessä.


Hallituksen vuosikokous

Säätiön hallituksen on kokoonnuttava kerran vuodessa tammi -helmikuussa. Kokouksessa vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, päätetään talousarvioista kuluvalle vuodelle ja valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille varamiehet.

Tilintarkastajista ainakin toisen ja varamiehen tulee olla keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.


Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta on annettava tilintarkastajille viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa säätiön hallitukselle maaliskuun kuluessa.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava huhtikuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

10§
Ilmoitukset säätiörekisteriin

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tasa-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava oikeusministeriölle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus oikeusministeriön säätiörekisteriin.

11§
Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli sekä hallitus että tilintarkastajat ovat yksimielisiä muutoksen tarpeellisuudesta.

12§
Säätiön lakkauttaminen

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla suomalaisen kulttuurin edistämiseen.