MAJAOJA-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

Säännöt rekisteröity 3.5.2017


Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Majaoja-säätiö sr ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki


Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaista kulttuurielämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa. Etusijan saavat näyttämötaiteen ja musiikkitapahtumien tukeminen, taideteosten hankkiminen ja konservointi ja kirjallisuuden edistäminen.


Toiminta

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurikohteisiin.

Näyttämötaiteen tukeminen voi tapahtua ensisijaisesti järjestämällä näytelmäkirjoituskilpailu.


Pääoma

Säätiön peruspääoma on säätiötä perustettaessa luovutetut kymmenen miljoonaa (10.000.000) markkaa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuutta muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.

Säätiön varoista jaetaan vuosittain rahaston pääoman tuotto ja enintään 1/10 rahaston pääomasta.

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.


Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluu viideksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut viisi (5) jäsentä.

Ensimmäisellä kerralla perustaja valitsee itsensä lisäksi neljä jäsentä. Jatkossa säätiön hallitus täydentää itse itseään.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta säätiön käytännöllisiä asioita hoitamaan asiamiehen, joka samalla toimii säätiön rahastonhoitajana. Asiamiehelle maksettavasta palkkiosta päättää hallitus.


Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai hallituksen jäsenen  vaatimuksesta.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti tai sähköpostilla kullekin jäsenelle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.


Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa puheenjohtaja yhdessä toisen nimetyn henkilön kanssa.


Hallituksen vuosikokous

Säätiön hallituksen on kokoonnuttava kerran vuodessa helmi-maaliskuussa. Kokouksessa vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, päätetään talousarvioista kuluvalle vuodelle ja valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille varamiehet.

Tilintarkastajista ainakin toisen ja varamiehen tulee olla keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.


Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta on annettava tilintarkastajille viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa säätiön hallitukselle huhtikuun kuluessa.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava toukokuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

10§
Ilmoitukset säätiörekisteriin

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tasa-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallitukselle.

11§
Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli kokouksessa läsnäolevat hallituksen jäsenet ovat yksimielisiä muutoksen tarpeellisuudesta. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

12§
Säätiön purkaminen

Jos säätiö puretaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla suomalaisen kulttuurin edistämiseen.