Majaoja-stiftelsen utlyser medel för år 2011 för ansökan

MAJAOJA-STIFTELSEN UTLYSER MEDEL FÖR ÅR 2011 FÖR ANSÖKAN

Majaoja-stiftelsen utlyser 50 000 € för ansökning om bidrag (1) till forsknings- och publiceringsprojekt som handlar om invandrare i Finland samt (2) till olika slags litterära finsk- eller svenskspråkiga projekt av författare och skribenter med invandrarbakgrund. Med invandrarbakgrund menas här personer som är första generationens invandrare och även deras barn. Det största enskilda bidraget är € 5 000.

Till ansökan bifogas en 1-3 sidor lång arbetsbeskrivning och en förteckning över eventuella tidigare publikationer (tidskrifter, tidningar eller böcker).

Ansökningsblanketten finns på Majaoja-stiftelsen hemsida: www.majaoja-saatio.fi

Ansökningshandlingarna ska vara Majaoja-stiftelsen tillhanda senast den 29 april 2011. Stipendiaternas namn meddelas den 28 oktober 2011.Ajankohtaista